Phần mềm quản lý học phí

Công dụng quản lý
-    Quản lý thu-chi tiền học phí
-    Quản lý thu các loại khoản thu khác
-    Quản lý thanh toán lại các loại khoản thu khác
Thống kê,  báo cáo:
-    In biên lai thu/chi
-    Bảng theo doi học sinh nợ học phí (Hay các khoản thu mặc định)
-    Bảng quyết toán tổng hợp toàn trường, khoa, lớp theo thời gian
Tính năng:
-    Phân quyền cho nhân viên sử dụng
-    Theo dõi lịch sử người dùng
Ứng dụng trên môi trường:
-    Không giới hạng máy dùng, dùng cho mạng lan hoặc internet

Download và dùng thử

- Máy tính cần kết nối tới Internet để phần mềm kết nối tới database dùng thử.

- Máy tính Cài đặt NetFramword 2.0

-  Download phần mềm dùng thử tại địa chỉ  SchoolSoft

- Tài khoản đăng nhập: admin

- Mật khẩu: 123456

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>